KOKEMUKSET EXPERIENCE CV

CV Usko Uusipaikka

Consulting, development and training in approximately 100 domestic and foreign companies:

Creative problem solving and innovation over 40 years of experience, marketing, product development and training

Quality systems over 30 years of experience, system development, training and auditing, large number of certified companies

Laser technologies over 20 years of experience, marketing, development and training of product and production technologies

Surface treatment techniques over 30 years of experience, marketing, development and training

Heat treatment techniques over 30 years of experience, development and training

Mechanical, electrical, thermal and hydraulic machinery, mechanisms, equipment and systems, over 40 years of experience, marketing, product development, production development and training

Short employment history

ABB (Strömberg) 1970 - 1979 and 1982 – 1989                        

* Design engineer

* Workshop Engineer

* Design Manager

* R&D Manager

* Production Manager

* Production Development Manager

* Head of Profit Center

* ABC-Innovation Oy Ab/Wasapower Oy has consulted ABB from 1991 to 1995, 1997-2000 2002-2003, 2006-2009 and 2016 for periods lasting up to a few years

Teacher, evening University of Applied Sciences Vaasa 1973-1975 and 2001-2005

* Mechanical technology

* Materials engineering

* Quality technology

* Surface treatment technology

Finnhydo Oy/Eurohydo Oy, Järvelä 1979-1982

* R&D Manager

* Managing Director

Oy Norcar Ab, Koivulahti 1989 - 1990

*R&D Director

* Local Manager

Teacher (evening) Vaasa Evening School 1996-

* Innovativeness and creative problem solving

ABC-Innovation Oy Ab, now Wasapower Oy, Vaasa 1990–

* My consulting firm

* Managing Director

Patents and design protections:

Espacenet patent search provided 12 references, the most recent of which is ABB Transformers Oy's first patented invention in the USA related to deep-sea systems.

Most recently, but not least on 1 March 2019, our own patent application No 20195152 "TIDAL POWER PLANT AND METHOD FOR EXPLOITING TIDAL VARIATIONS" The patent came,

But at  the same time came the news of the eternally rotating magnetic motor, so I said, this was it.

Language skills: Finnish, Swedish, Germany, English

Area of expertise: BRAIN REVOLUTION

I have collected a lot of information about the functioning of the Human Brain since the aspects of product development.

CONTENT OF REFERENCES A LITTLE MORE ACCURATELY

REFERENCES 1

* Certified quality system for approximately 20 companies, including ABB Relays; ABB Tools 2 systems; ABB Ecopipe; Vacon; Finncrimp; Crimppi; Leinolat, Vaasa Mechanics, etc.         

*Technology strategy about 10 companies

* National and international technology projects. A total of about 100 large and small enterprises. Practically all Finnish ABB companies, Vaasa, Helsinki; Wärtsilä Diesel Vaasa; Vacon, Vaasa; Vaasa Workshop; Vaasa Instruments; Norelco, Savonlinna; Atria, Seinäjoki; Kuopio, University of Vaasa; Levon Institute Vaasa, Muova, Vaasa, Chydenius Institute, Kokkola; University of Art and Design Helsinki, Helsinki, etc.

 REFERENCES 2                           

*Market research Finland (electronics) *Market research Poland (feed industry)

* Cutting drive 24KV, system, product and production development (Wasapower Oy's development idea)

* Co-operation on instruments, market research, Poland (see previous paragraph)

* Laser technology (combi technology) production development and marketing

* Charge air filter for diesel power plants, product development, production development, development of information technology (Wasapower Oy's development idea)

* New coating techniques for metals, market research Finland, Sweden, Norway

* Unmanned laser cutting, technical research and development of production technologies (Wasapower Oy's development idea)

* Virtual company. Stainless steel jigi-free welding robot system based on laser technology, research and marketing (Wasapower Oy's development idea)

* R&D project, instruments 36KV, airproof, Jacobsen Elektro AS, Norway. (A couple of motor guide prototypes I put in the garage with my own hands and sent to Norway.)

* "Costcutting", development of product production and subcontracting activities, instruments 24KV, SF6 isolated, ABB, Vaasa

* Flexible copper rails, product, production development and marketing

* RMU 24KV, SF6 isolated, product development, HM-Power Ltd, Sweden (Retired)

* Deep sea transformer project, ABB Vaasa. Sea 800 m. Expert innovator

* Classified ABB Transformer Project

* Expert, innovator, classified international deep-sea product development project, 2016. Sea depth 3,000m, major international project, invited by ABB Sweden

 

4. A FEW EXAMPLES OF SPECIFIC CASES

*A staggering number of different mechanisms for low, medium and high voltage equipment ... 400 kV for instruments and their controls

*Development of mechanisms attached to the towing hitch of the car

*Development of storage shelves for long heavy copper goods

*Hydraulics for high voltage switches and separators, temperature requirement -45ºC-+50°C, absolute leakage, system, product and production development; cylinders, valves, pressure reserve and other special hydraulic components, pressures ... 400 bars.

*Ultrafast special hydraulic solutions, impulse - the cylinder piston moves in a few milliseconds.

*Forestry tractors, harvesters and logging heads, product development  

*Hydraulic wheel rotor, development work for forestry tractors and harvesters (Total work Valmet)                            

*Wasapower Oy's own Tekes project, power rails, contacts, strength voltage, short circuit duration, airproof solutions with measurements, etc.                                           

 

 OMAT TYÖKOKEMUKSET

Konsultointia, kehitystyötä ja koulutusta noin 100:ssa koti- ja ulkomaisessa yrityksessä:

Luovat ongelmanratkaisut ja innovatiivisuus yli 40 vuoden kokemus, markkinointi, tuotekehitys ja koulutus

Laatujärjestelmät yli 30 vuoden kokemus, järjestelmien kehitys, koulutus ja auditointi, suuri määrä sertifioituja yrityksiä

Lasertekniikat yli 20 vuoden kokemus, markkinointi, tuote-  tuotannon- ja tuotantoteknologioiden kehitys ja koulutus

Pintakäsittelytekniikat yli 30 vuoden kokemus, markkinointi, kehitystyö ja koulutus

Lämpökäsittelytekniikat yli 30 vuoden kokemus, kehitystyö ja koulutus

Konetekniset, sähkötekniset, lämpötekniset ja hydrauliset koneet, mekanismit, laitteet ja järjestelmät, yli 40 vuoden kokemus, markkinointi, tuotekehitys, tuotannon kehitys ja koulutus

 

Lyhyt työhistoria

ABB (Strömberg) 1970 - 1979 ja 1982 – 1989                         

* Suunnitteluinsinööri

* Työpajainsinööri

* Suunnittelupäällikkö

* Tuotekehityspäällikkö

* Tuotantopäällikkö

* Tuotannon kehityspäällikkö

* Tulosyksikön johtaja

* ABC-Innovation Oy Ab/Wasapower Oy on konsultoinut ABB:tä 1991-1995, 1997-2000 2002-2003, 2006-2009 ja 2016 muutamista päivistä aina muutamaan vuoteen kestäviä jaksoja

Opettaja, ilta  Ammattikorkeakoulu  Vaasa 1973-1975 ja 2001-2005

* Mekaaninen teknologia

* Materiaalitekniikka

* Laatutekniikka

* Pintakäsittelytekniikka

Finnhydo Oy/Eurohydo Oy, Järvelä 1979-1982

* Tuotekehityspäällikkö

* Toimitusjohtaja

Oy Norcar Ab, Koivulahti 1989 - 1990

*Tuotekehitysjohtaja

* Paikallisjohtaja

Opettaja (ilta) Vaasan iltalukio 1996-

* Innovatiivisuus ja luova ongelmanratkaisu

ABC-Innovation Oy Ab, nykyisin Wasapower Oy, Vaasa 1990–

* Oma konsulttiyritys

* Toimitusjohtaja

Patentit ja mallisuojat:

Espacenet patenttihaku antoi 12 viitettä, näistä viimeisin on ABB Transformers Oy:n ensimmäinen patentin USA:ssa saanut -syvänmeren järjestelmiin liittyvä- keksintö.

Viimeisimpänä mutta ei suinkaan vähäisimpänä 1.3.2019 oma patenttihakemus No 20195152

 "VUOROVESIVOIMALA JA MENETELMÄ VUOROVEDEN VAIHTELUIDEN HYÖDYNTÄMISEKSI"

Patentti tuli, mutta samoihin aikoihin tuli tieto Ikuisesti pyörivästä Magneettimoottorista, joten totesin, tämä oli tässä

 

Kielitaito: Suomi, Ruotsi, Saksa, Englanti

Erityisosaamisalue: AIVOVALLANKUMOUS

Olen kerännyt  paljon tietoa Ihmisen Aivojen toiminnasta Tuotekehittelyn näkökohdista lähtien.

REFERENSSIEN SISÄLTÖ HIEMAN TARKEMMIN

REFERENSSEJÄ 1

* Sertifioitu laatujärjestelmä noin 20 yritystä, mm ABB Releet; ABB Tools 2 järjestelmää; ABB Ecopipe; Vacon; Finncrimp; Crimppi; Leinolat, Vaasa Mechanics jne.          

*Teknologiastrategia n. 10 yritystä


* Kansallisia ja kansainvälisiä teknologiaprojekteja. Suuria ja pieniä yrityksiä yhteensä noin 100. Käytännöllisesti katsoen kaikki suomalaiset ABB yhtiöt, Vaasa, Helsinki; Wärtsilä Diesel Vaasa; Vacon, Vaasa; Vaasa Engineering; Vaasa Kojeistot; Norelco, Savonlinna; Atria, Seinäjoki; Kuopio, Vaasan Yliopisto; Levon- instituutti Vaasa, Muova, Vaasa, Chydenius -instituutti, Kokkola; Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki jne.

 

 REFERENSSEJÄ 2                            

*Markkinatutkimus Suomi (elektroniikka)                 *Markkinatutkimus Puola (rehuteollisuus)
* Katkaisijakojeisto 24KV, järjestelmä,-tuote ja -tuotannon kehitys (Wasapower Oy:n kehitysidea)
* Kojeistoyhteistyö, markkinatutkimus, Puola (Kts edellinen kohta)
* Laserteknologia (combitekniikka) tuotannon kehitys ja markkinointi
* Ahtoilmasuodatin dieselvoimaloihin, tuotekehitys, tuotannon kehitys, informaatioteknologian kehitys (Wasapower Oy:n kehitysidea)
* Metallien uudet pinnoitustekniikat, markkinatutkimus Suomi, Ruotsi, Norja
* Miehittämätön laserleikkaus, tekninen tutkimus ja tuotantoteknologioiden kehitys (Wasapower Oy:n kehitysidea)
* Virtuaaliyritys. Laserteknologiaan tukeutuva ruostumattoman teräksen jigitön hitsausrobottijärjestelmä, tutkimustyö ja markkinointi (Wasapower Oy:n kehitysidea)
* Tuotekehitysprojekti, kojeisto 36KV, ilmaeristeinen, Jacobsen Elektro AS, Norja. (Pari moottoriohjaimen protoa kokosin autotallissa omin käsin ja lähetin Norjaan.)
* “Costcutting”, tuote- tuotannon ja alihankintatoiminnan kehitys, kojeisto 24KV, SF6 -eristeinen, ABB, Vaasa
* Joustavat kuparikiskot, tuote-, tuotannon kehitys ja markkinointi
* RMU 24KV, SF6 -eristeinen, tuotekehitys, HM-Power Ltd, Ruotsi (Eläkkeellä)
* Syvänmeren muuntajaprojekti, ABB Vaasa. Meri 800 m. Asiantuntija innovaattori
* Salaiseksi luokiteltu ABB -muuntajaprojekti
* Asiantuntija, innovaattori, salaiseksi luokiteltu kansainvälinen syvänmeren tuotteen kehityshanke, vuosi 2016. Meren syvyys 3.000m, kansainvälinen suurhanke, kutsuja ABB Ruotsi


4. MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ ERITYISTAPAUKSISTA

*Huikea määrä erilaisia mekanismeja pien-, keski- ja suurjännitelaitteille ...400 kV, -kojeistoille ja niiden ohjaimille

*Auton vetokoukkuun kiinnitettävien mekanismien kehitystyö

*Säilytyshyllyjen kehittäminen pitkille raskaille kuparitavaroille

*Hydrauliikkaa suurjännitekatkaisijoille ja -erottimille, lämpötilavaatimus -45ºC-+50°C, ehdoton tiiviys, järjestelmä-, tuote- ja tuotannon kehitys; sylinterit, venttiilit, painevaraajat ja muut hydrauliset erikoiskomponentit, paineet …400 bar.

*Ultranopeat hydrauliset erikoisratkaisut, impulssi - sylinterin mäntä liikkuu muutamassa millisekunnissa.

*Metsätraktorit, harvesterit ja hakkuupäät, tuotekehitys   

*Hydraulinen pyörämooottori, kehitystyö metsätraktoreille ja harvestereille (Yht. työ Valmet)                             

*Wasapower Oy:n oma Tekes-projekti, virtakiskot, koskettimet, jännitelujuus, oikosulkukestoisuus, ilmaeristeiset ratkaisut mittauksineen, jne.                                            

 

                                                   

Uusimmat kommentit

07.02 | 16:12

90 luku soitti ja haluaa edelleen nettisivunsa takaisin.
Höpöhöpö ja huomenna lisää

24.08 | 08:29

idiot

21.12 | 02:01

Kiitoksia!

15.05 | 09:03

Oikein mielenkiintoista. Pidän erityisesti ajatuksesta, että galakseista lähtien luonnonlait ovat erilaiset kuin maapallolla. Mihin ajatuksesi perustuvat?